Nemendafélag FSH

Nefndir og ráð

Skólanefnd

Menntamálaráðherra skipar 5 manna skólanefnd við skólann til fjögurra ára í senn, þrjá fulltrúa án tilnefningar og tvo fulltrúa tilnefnda af Norðurþingi. Varamenn eru valdir með sama hætti. Nefndin velur sér formann til eins árs í senn. Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt og er framkvæmdastjóri nefndarinnar. Hann kallar skólanefnd saman til fyrsta fundar og stýrir kjöri formanns.

Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn er tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði, til eins árs í senn. Skólameistari skal leita eftir tilnefningum áheyrnarfulltrúa.

Hlutverk skólanefndar er að:
a.    marka áherslur í starfi skólans og stuðla að sem bestri þjónustu við íbúa á starfssvæði skólans 
       og tengslum hans við atvinnu-, félags- og menningarlíf,
b.    vera skólameistara til samráðs um námsframboð skóla,
c.    staðfesta skólanámskrá að fenginni umsögn almenns skólafundar og fylgjast með framkvæmd hennar,
d.    veita skólameistara umsögn um árlega starfs- og fjárhagsáætlun í samræmi við niðurstöður fjárlaga og 
       fylgjast með framkvæmd hennar,
e.    vera skólameistara til samráðs um fjárhæð þeirra gjalda sem skólameistari ákveður skv. 45. gr.,
f.     vera skólameistara til samráðs um samninga sem viðkomandi skóli gerir,
g.    vera skólameistara til samráðs um starfsmannamál,
h.    veita ráðherra umsögn um umsækjendur um stöðu skólameistara.

Fulltrúar í skólanefnd frá vorönn 2019 - 2020 eru:

Aðalmenn tilnefndir af mennta- og menningarmálaráðuneyti: 

   Helena Eydís Ingólfsdóttir           netfang: helena@hac.is
   Birgitta Bjarney Svavarsdóttir       netfang: birgittabjarney@gmail.com
   Sigurgeir Höskuldsson                netfang: sigurgeir@nordlenska.is 

Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir baðst lausnar frá starfi í skólanefnd og því kemur Birgitta Bjarney Svavarsdóttir í hennar stað sem aðalmaður.

Aðalmenn samkvæmt tilnefningu Norðurþings:
   Hjálmar Bogi Hafliðason               netfang: hjalmar@borgarholsskoli.is
 
  Kolbrún Ada Gunnarsdóttir           netfang: ada@borgarholsskoli.is

Varamenn tilnefndir af mennta- og menningarmálaráðuneyti:
  Ingibjörg Sigurjónsdóttir               netfang: ingisig@hotmail.com
  Örlygur Hnefill Örlygsson              netfang: hnefill@bookiceland.is   

Varamenn samkvæmt tilnefningu Norðurþings:
   Jóhanna Sigríður Kristjánsdóttir     netfang: johannak@hsn.is
   Þór Stefánsson                          netfang: thor@nice.ic


Fulltrúi kennara er Ásta Svavarsdóttir, netfang: asta@fsh.is
Varamaður Ingólfur Freysson, netfang: ingolfur@fsh.is
Fulltrúi nemenda er Guðrún María Guðnadóttir, netfang: gudrung@fsh.is

Fulltrúi foreldra er Díana Jónsdóttir, netfang: diana@gmail.com

Formaður skólanefndar 2019-2020 er Sigurgeir Höskuldsson.

Skólaráð
Kosið skal til skólaráðs við upphaf hvers skólaárs.  Í ráðinu sitja tveir fulltrúar kennara kosnir á fyrsta kennarafundi skólaársins. Nemendaráð kýs tvo fulltrúa í skólaráðið. Skólameistari og aðstoðarskólameistari sitja í skólaráði. Skólameistari er oddviti skólaráðs og stýrir fundum þess.

Skólaráð: 

 • er skólameistara til aðstoðar og ráðgjafar um stjórn skólans, 
 • fjallar um starfsáætlun skólans og framkvæmd hennar,
 • fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum, vinnu- og félagsaðstöðu nemenda,
 • veitir umsögn um erindi frá skólanefnd, almennum kennarafundi, nemendaráði, einstaklingum, skólameistara og menntamálaráðuneytinu sé þess óskað
 • fjallar um mál sem varða einstaka nemendur. Með slík mál skal farið sem trúnaðarmál.

Fulltrúar í skólaráði skólaárið 2019-2020 eru:
Valgerður Gunnarsdóttir, skólameistari valgerdur@fsh.is
Halldór Jón Gíslason, aðstoðarskólameistari halldor@fsh.is
Valdimar Stefánsson fulltrúi kennara valdimar@fsh.is
Rakel Dögg Hafliðadóttir, námsráðgjafi rakel@fsh.is
Guðrún María Guðnadóttir, fulltrúi nemenda gudrung@fsh.is
Arney Kjartansdóttir, fulltrúi nemenda arneyk@fsh.is

Varafulltrúi kennara er Auður Jónasdóttir audur@fsh.is


Kennarafundur
Almennir kennararfundir fjalla um stefnumörkun í starfi skólans, m.a. námsskipan, kennsluhætti, gerð skólanámskrár, skipulag starfstíma skólans, tilhögun prófa og námsmat. Skólanefnd, skólameistari og skólaráð geta leitað umsagnar kennarafundar um önnur mál, þ.á m. um ráðningu í stjórnunarstörf við skólann. Kennarafundur getur haft frumkvæði að því að mál komi til meðferðar skólanefndar og/eða skólaráðs.


Nefnd um mat á skólastarfi

Í matsnefnd sitja  þrír starfsmenn skólans. Matsnefndin sér um framkvæmd innra mats skólans, þ.e.

 1. gæðamat með sjálfsmatslíkani og útgáfu skýrslu,
 2. kennslukannanir, umsjón, úrvinnsla og kynning,
 3. framkvæmd og úrvinnslu annarra kannana til að meta skólastarfið,
 4. tillögugerð til úrbóta samkvæmt niðurstöðum sjálfsmatsskýrslu og annarra kannana,
 5. kynningu á niðurstöðum innra mats skólans,
 6. viðhald og endurbætur á matstækjum.

Í matsnefnd sitja:
Gunnar Baldursson gunnar@fsh.is
Rakel Dögg Hafliðadóttir rakel@fsh.is
Smári Sigurðsson smari@fsh.is  (í námsleyfi skólaárið 2019-2020)

Heilsuráð FSH
Skólinn tekur þátt í verkefninu ,,Heilsueflandi framhaldsskóli". Markmið þess er að hvetja nemendur og starfsfólk til að tileinka sér og eða viðhalda heilbrigðum lífsstíl í allri mynd.

Í heilsuráði 2019-2020 eru:
Fyrir hönd nemenda:
Anton Atli Phillips, netfang: antonp@fsh.is
Elmar Aðalsteinn Friðriksson, netfang: elmarfr@fsh.is

Fyrir hönd starfsfólks:
Díana Jónsdóttir, hjúkrunarfræðingur diana@fsh.is
Selmdís Þráinsdóttir, íþróttakennari selmdis@fsh.is
Rakel Dögg Hafliðadóttir, kennari og námsráðgjafi rakel@fsh.is
Elín Rúna Backman, kennari elinruna@fsh.is

Nemendaráð veturinn 2019-2020
Guðrún María Guðnadóttir, Formaður gudrung@fsh.is
Krista Eik Harðardóttir, Ritari kristah@fsh.is
Anna Karen Jónsdóttir, Samfélagsmiðlastjóri annaj@fsh.is
Oddfríður Ýr Hannesdóttir, Gjaldkeri oddfridurh@fsh.is